Kontakt / Drift og vedtægter

Drift og vedtægter

Hjortsvang Museum er en selvejende institution, der drives af en støtteforening med løn- og driftstilskud fra Hedensted Kommune.
 
VEDTÆGTER FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
"HJORTSVANG MUSEUM"

§ 1
Navn og hjemsted.

Institutionens navn er Hjortsvang Museum. Dens hjemsted er Hjortsvang. Institutionen er selvejende.

§2
Institutionens formål.

Institutionens formål er at drive egnsmuseum og restaurere, konservere, vedligeholde, registrere og udbygge Anders Markussens samling, samt restaurere og vedligeholde bygninger og andet på Bækvej 20, matr.nr. 8a, m.fl. Hjortsvang, til fremtidig sikker opbevaring og udstilling af samlingen.


§ 3.
Institutionens midler.

De i institutionen tilhørende midler vil være at anbringe på konto i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut, lydende på institutionens navn eller i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.


§ 4.
Medlemmer.

Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller selskaber, der viser interesse for Hjortsvang Museums arbejde. Hvert enkelt medlem og forening indbetaler mindst et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent. Medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller evt. overskud, der alene tilfalder institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller evt. driftsunderskud. Til hvert medlem kan der udleveres et medlemskort lydende på navn, og dette giver adgang til og stemmeret på institutionens generalforsamling.


§ 5.
Generalforsamling.

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Hjortsvang inden udgangen af marts måned.

Dagsorden skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage for generalforsamlingen.
Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen i en valgperiode, træder den først valgte suppleant ind i stedet for. Suppleanten sidder der, til vedkommende bestyrelsesmedlems periode udløber. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Der afgår 1 revisor hvert år. Første gang bestemmes afgangen ved lodtrækning.


§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, uden unødig forsinkelse, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.


§ 7.
Generalforsamling.

Generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse med mindst 14 dages varsel eller med samme varsel direkte ved post eller anvendelse af betryggende elektroniske hjælpemidler.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Til ændring af vedtægter eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at bemærkning om vedtægtsændring eller institutionens ophævelse er anført i dagsordenen, og mindst to-tredjedele af medlemmerne stemmer for. Møder et sådant antal ikke, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele af de fremmødtes stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal. Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 

§ 8.
Valg.

På generalforsamlingen har alle medlemmer adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og alle medlemmer, der er myndige, er valgbare.


§ 9.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune. Den til enhver tid ansatte kommunale beskæftigelseskonsulent
kan tiltræde bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen leder det daglige arbejde med institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for at vedligeholdelsen, udlejen og afbenyttelsen af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede, og økonomisk forsvarligt. Bestyrelsen fastsætter prisen for reparationsarbejde for fremmede, samt salgsprisen for selvfremstillede produkter.
Den fastsætter den leje, der vil være at erlægge for bestyrelsen af lokaliteterne. Priser og lejeindtægter skal alene fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til afskrivninger og henlæggelse.
Bestyrelsen udformer et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens drift og benyttelse. Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære vederlag for dets arbejde i bestyrelsen.


§ 10.
Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 5 af dens medlemmer ønsker det. Dagsorden skal følges. Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, når mindst 4 medlemmer er til stede. Sekretæren fører protokol over det passerede. Denne underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 11.
Pantsætning.

Pantsætning og optagelse af lån kan kun foretages af den samlede bestyrelse med dennes underskrift.


§ 12.
Revision og regnskab.

Der udarbejdes årligt regnskab for institutionen, på grundlag af de i institutionens bøger foretagne posteringer, kontoudtog fra pengeinstitut og bilag, udvisende indtægter og udgifter i regnskabsåret, der løber fra 1. januar til 31. december, samt institutionens aktiver og passiver ved regnskabsårets udgang. Driftsregnskab og status indleveres senest 15. februar til revision.


§ 13.
Valg af revisor.

På den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år med skiftevis afgang. Første gang efter lodtrækning.


§ 14.
Driftsoverslag.

Forud for hvert regnskabsår opstiller bestyrelsen et specificeret budget for det kommende år omfattende forventede indtægter og udgifter vedr. institutionens drift samt overslag over evt. udgifter til anlægsudgifternes finansiering. Budgettet forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.


§ 15.
Opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder institutionen Hedensted Kommune, der ved erklæring forpligter sig til at sikre bevarelse og videreførelse af samlingen.
Erklæringen forpligter desuden Hedensted Kommune til at sikre, at samlingen forbliver i Linnerup sogn. Udskillelse af genstande fra samlingen kan finde sted efter vedtagelse i bestyrelsen under anvendelse af nødvendig fagkundskab og med godkendelse af Hedensted Kommune. Udskilte genstande bortskaffes efter bestyrelsens beslutning, med hensyntagen til eventuel forespørgsel hos lignende museer.


§ 16.
Tegningsregler.

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning tegnes dog af den samlede bestyrelse. (Se § 11).

                                        ------o O o--------


Således vedtaget på institutionens generalforsamling den 14. marts 2018 samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2018
 
 
 
Hjortsvang Museum | CVR: 31804647 | Bækvej 20, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 75 67 64 55 | kontakt@hjortsvangmuseum.dk